Januari 2020 tot heden Projectleider bij de gemeente Losser.

Project “Losser aan de Dinkel” . Begeleiden Herinrichting Dinkeldal -Zuid. Het weer laten meanderen van de Dinkel vanaf de Duitse grens langs het dorp Glane. Het realiseren van recreatieve fietsverbindingen met vlonders en bruggen door het Dinkeldal van Duitse grens tot kern (centrum) Losser. Reconstructie van historische Bleek waarbij deze tevens een waterbergende functie krijgt. Het realiseren van duurzame warmteopwekking voor zwembad Brilmansdennen d.m.v. riothermie waarbij het effluent gebruikt wordt om de droogvallende dorpsbleek van suppletiewater te voorzien. Dit is tevens gerealiseerd vanuit het project Beken&Bleken van Losser waarvoor een stevige bijdrage uit de Erfgoed Deal ontvangen is. Hiervoor ook de leeromgeving mede organiseren in de vorm van symposia, congressen en excursies etc. Herinrichting Weertsstraat in Glane.

Januari 2020 tot heden Projectleider energietransitie bij Energie van Noordoost Twente.

Samenwerkingsorganisatie tussen de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen op het gebied van de energietransitie. Belast met het realiseren van opweklocaties voor duurzame energieopwekking zoals zonnevelden en zonnepanelen op bedrijfsdaken.

Januari 2019 tot december 2019 Projectleider  bij de gemeente Berkelland.

Ingehuurd voor het tijdelijk versterken van het gebiedsteam en was ik verantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie van diverse infrastructurele projecten.

O.a. de herinrichting van een aantal woonstraten (Kremersstraat en Doktersbleek) die klimaatadaptief heringericht zijn.

De revitalisering van bedrijventerrein de Jukkenbarg waarbij grote oppervlakten regenwater afgekoppeld worden.

Een CPO bouwproject in Beltrum, slopen van een school en bouw- en woonrijp maken van een bouwlocatie voor 8 seniorenwoningen.

Centrumplan Borculo waar samen met ondernemers een plan voorbereid wordt om een deel van de historische binnenstad opnieuw toekomstbestendig in te richten.

De sloop van een aantal scholen en gebouwen mede vanwege het feit dat Berkelland een krimpgemeente is.

De afwaardering van een deel van het tracé van de voormalige N18.  Deze Rijksweg is overgegaan in gemeentelijk eigendom en krijgt een verkeersregime van 50 km/uur i.p.v. 80 km per uur. De totale verharding wordt teruggebracht in het voordeel van meer groen.

Projecten voor het Waterschap Vechtstromen vanaf mei tot december 2018

Projectleiding en omgevingsmanagement Waterproblematiek Luttermolenveld in de gemeente Losser.

Deze nieuwe wijk van kern De Lutte is 20 jaar geleden aangelegd als recreatiepark maar is sinds een aantal jaren een nieuwe wijk van De Lutte. Doordat er nu meer dak- en verhard oppervlak is dan toen voorzien en door de klimaatverandering is de hemelwaterafvoer bij hevige buien ontoereikend. Daarbij ligt deze wijk op een stuwwal en dus op een hellend vlak, waardoor berging in de wijk nagenoeg niet mogelijk is.  Het project betreft een verbeterde hemelwaterafvoer ontwerpen en aanleggen op een andere locatie door de wijk of om de wijk. Tevens worden de bewoners bewust gemaakt hoe met hemelwater  en met het regenwaterstelsel (open waterlopen) in hun wijk om te gaan, zodat ze medebewoners niet in de problemen brengen.

Projectleiding renoveren of vernieuwen gemaal Oude Drostendiep bij Coevorden.

Het renoveren of vernieuwen van het oppervlaktegemaal “Oude Drostendiep” uit 1970 bij Coevorden. Dit gemaal moet een gebied van ruim 1100 hectare voldoende droog houden. In dit bodemdalingsgebied liggen o.a. de recreatieparken “Huttenheugte” en “Plopsaland”. De afvoercapaciteit van het gemaal dient  onder de huidige normen 125 m3 per minuut te bedragen. Er is een keuze gemaakt om te renoveren en niet nieuw te bouwen. De voorbereiding en uitvoering zijn in “bouwteam” verband opgepakt.

Projecten vanaf eind 2017 tot september 2020 voor de Gemeente Borne

Projectleiding en omgevingsmanagement van het project “Waterbeheer Wensink-Zuid”.

De herinrichting van een woonwijk met ca. 1000 adressen. Dit op basis van de rioleringsplannen (GRP Borne 2017-2021).  Hierbij wordt in een interactief proces met bewoners, gevestigde instellingen en bedrijven, de gehele openbare ruimte in de wijk opnieuw ingericht. Wensink-Zuid wordt klimaat adaptief ingericht, waarbij afkoppeling, opvang, (tijdelijke) berging, infiltratie en afvoer naar open water van het hemelwater een belangrijke randvoorwaarde is. Tevens worden andere onderdelen in de openbare ruimte zoals: verkeersveilige inrichting, sanering openbare verlichting, herinrichting speelplekken, herstructurering bomenbestand en openbaar groen integraal meegenomen. Hierbij spelen zaken als: duurzaamheid, biodiversiteit, hittestress en natuurlijk spelen een belangrijke rol. De eerste fase van de herinrichting wordt opgepakt in “bouwteam” verband. Update november 2018: Inmiddels is “van het gas af” een serieus onderdeel geworden van het project. Dit zal de eerste bestaande wijk in Borne worden die gasloos wordt. In deze wijk wordt op unieke wijze klimaatadaptatie en energietransitie samengevoegd en integraal opgepakt. De totale herinrichting zal over een periode van meerdere jaren uitgevoerd worden.

klik op onderstaand bericht om het artikel in Tubantia van 26 januari 2018 te lezen

Projectleiding: “Doortrekken  fietssnelweg F35 hart Borne tot gemeentegrens Almelo”.

De aanleg van fietssnelweg F35 is een belangrijk project voor de regio Twente om de mobiliteit te verbeteren. In Borne is het traject van Hengelo tot hart Borne gerealiseerd. De komende jaren wordt dit doorgetrokken tot de gemeentegrens met Almelo. Daartoe moet voor een gedeelte het definitieve tracé nog worden vastgesteld, het bestemmingsplan worden aangepast en gronden worden aangekocht. Deels worden woonstraten omgebouwd tot fietsstraten, een spoorwegonderdoorgang voor langzaam verkeer wordt ontworpen en  aangebracht en de fietssnelweg wordt door het buitengebied nieuw aangelegd.  De aanleg zal in de periode 2019 – 2023 in fases worden uitgevoerd.

Adviesopdracht “Optimalisatie veegdiensten en onkruidbestrijding op verhardingen”
Opdrachtgever:  Gildebor Hengelo, gereed maart 2018

Project uit de periode als afdelingshoofd Stadswerken bij de gemeente Oldenzaal

Als afdelingshoofd Stadswerken was ik opdrachtgever van vele realisatieprojecten in de openbare ruimte. Deze foto is van het inschuiven van een nieuw spoorwegviaduct tijdens een buitendienststelling in een paasweekeinde. Onderdeel van de rijbaanverdubbeling Eektestraat in Oldenzaal. Een project wat in meerdere fasen is uitgevoerd tussen 2006 en 2011

Project realisatie gemeentewerf, afvalbrengpunt en kringloopbedrijf te Oldenzaal.

Project waarvan ik het totaal projectmanagement heb uitgevoerd over de verschillende deelprojecten. In de initiatief fase verschillende beleidsvoorstellen gemaakt om tot een besluit te komen om tot ontwerp en realisatie over te kunnen gaan. De oude accommodaties zaten verspreid over verschillende locaties in de stad. Uiteindelijk is dit gerealiseerd op een ca. 2 ha. bedrijventerrein aan de Lubeckstraat. Het totale project is ruim binnen het beschikbare budget van € 8,4 miljoen inclusief grondkosten gerealiseerd. Tijdspanne: Vanaf initiatief ca. februari 2002 -met diverse planwijzigingen en toevoegingen - tot in gebruik name in juni 2006.

Heb ik uw interesse gewekt?

Bent u geïntereseerd in één van mijn diensten of wilt u een (vrijblijvende) afspraak maken om eens kennis te maken? Bel mij voor een afspraak of voor meer informatie.

Direct contact opnemen Of bel: 06 22 49 16 23